<<prosinec 2019>>
Po 29162330
Út 310172431
St 4111825 
Čt 5121926 
 6132027 
So 7142128 
Ne18152229 
21.11.2019 07:03:43

"Nechte si své poklady, nám předejte odpady"

 

Odpadové centrum je zařízení, které slouží ke sběru, třídění a úpravě některých odpadů. Bylo vybudováno v roce 2010 a slouží pro občany města Koryčany a místních částí Blišice, Lískovec a Jestřabice. Zařízení mohou využívat i občané, kteří vlastní v Koryčanech a místních částech objekt určený k individuální rekreaci. (chataři,chalupáři).Odpadové centrum je umístěno  v Koryčanech na ulici Nádražní č.p. 520 v areálu Technických služeb města Koryčany. Zařízení je fakticky rozděleno na dvě části. Přední část slouží jako klasický sběrný dvůr, který je přístupný veřejnosti v provozní době tohoto zařízení. Občané přivezou odpad a předloží obsluze platný doklad o zaplacení místního poplatku (uhrazeného Městu Koryčany). Ve spolupráci s obsluhou občan odpad vytřídí a uloží do kontejnerů či nádob. Druhá část Odpadového centra slouží jako manipulační plocha pro zpracování odpadů a skladové prostory. Z důvodu bezpečnosti je přístup veřejnosti do těchto prostror omezen pouze v doprovodu obsluhy. Občan je povinen v areálu dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a dbát pokynů obsluhy. Při neuposlechnutí nebo porušení těchto pravidel má obsluha právo vykázat občana z areálu Technických služeb.

 

 

Je přísně zakázáno ukládat odpady mimo vyhrazené prostory a před bránou Technických služeb pod pokutou 10 000 Kč.

 

provozní doba: Odpadového centra                (březen -  říjen)                               (listopad  -  únor)

                                                                  Po   10.00 –  16.30  hod.                Po   10.00 –  16.30  hod.

                                                                  St    10.00 –  16.30  hod                  St   10.00 –  16.30 hod.

                                                                  Pá     8.00 –  14.00  hod.                    --------------------

                                                                  So     8.00 –  14.00  hod.                 So    8.00 – 14.00 hod.

 


 

 

                                                       ODPADOVÉ CENTRUM KORYČANY

Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů- Sběrný dvůr v  Odpadovém centru Koryčany.  

Souhlas s provozováním zařízení dle § 14 odst.1 zákona o odpadech vydal Krajský úřad Zlínského kraje dne 1.7.2015 pod č.j.KUZL      34935/2015

 V tomto zařízeních je povoleno odebírat níže uvedené odpady. O množství a druhu odebíraného odpadu rozhoduje podle kapacity zařízení obsluha OC.

Kat. č.

Název druhu odpadu

Kategorie

Kat. č.

Název druhu odpadu

Kategorie

15 01 02

Plastové obaly

O

20 01 25

Jedlý olej a tuk

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

20 01 26*

Olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25

N

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky neb.látek

N

20 01 27*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

N

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny...

N

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy... neuvedené pod. 20 01 07

N

16 01 03

Pneumatiky

O

20 01 29*

Detergenty obsahující nebezpečné látky

N

17 02 01

Dřevo

O

20 01 30

Detergenty neuvedené pod č. 20 01 29

O

17 04 05

Železo a ocel

O

20 01 31*

Nepoužitá cytostatika

N

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 32*

Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod č. 20 01 31

N

20 01 02

Sklo

O

20 01 33*

Baterie a akumulátory zařazené pod 16 06 01,16 06 02, 16 06 03

N

20 01 02

Sklo  

O/N

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod č. 20 01 33

O

20 01 10

Oděvy

O

20 01 38

Dřevo neuvedené pod. č. 20 01 37

O

20 01 11

Textilní materiál

O

20 01 39

Plasty

O

20 01 11

Textilní materiál

O/N

20 01 40

Kovy

O

20 01 13*

Rozpouštědla

N

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 01 14*

Kyseliny

N

20 02 02

Zemina a kamení

O

20 01 15*

Zásady

N

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 01 17*

Fotochemikálie

N

20 03 03

Uliční smetky

O

20 01 19*

Pesticidy

N

20 03 07

Objemný odpad

O

20 01 21*

Zářivky

N

 

 

 

           Zařízení ke sběru, výkupu a využívání stavebních a demoličních odpadů v Odpadovém centru Koryčany.

    Souhlas s provozováním zařízení dle § 14 odst.1 zákona o odpadech vydal Krajský úřad Zlínského kraje dne 5.2.2014 pod č.j.KUZL 1764/2014

Kat. č.

Název druhu odpadu

Kategorie

Kat. č.

Název druhu odpadu

Kategorie

17 01 01

Beton

O

17 05 08

Štěrk ze železničních svršků neuvedený pod číslem 17 05 07

O

17 01 02

Cihly

O

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01

O

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a ker. výrobků

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod

č.17 09 01,17 09 02,17 09 03

O

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

19 12 09

Nerosty

O

17 05 06

Vytěžená hlušina

O

20 02 02

Zemina a kamení

O